12405 Nab v5 g

MOD. 12405 v.5                             Leather: Nabuk V.5 Gritex

Sole: active 2133                           Sizes: 36/47

Gritex     Cordura