12205 Dak v11 g

MOD. 12205 v.11                                 Leather: Dakar V.11 Gritex

Sole: New Hiking                                 Sizes: 36/47

Gritex     Support-System     Cordura